OZ9SJ  HIM SELF  MOB: 22274711 

QRV: HF:3,627,00 LSB. HF:3,770,00 LSB. HF:14,305,00 USB. HF:3,733,00 LSB SSTV/EASYPAL. VHF:144,737,5 FM . VHF:144,800,00 APRS. UHF: 434,875,00 FM